เทคโนโลยีสำหรับคนสายตาเลือนราง

Category: data Published: Wednesday, 12 November 2014 Written by Super User

         คนสายตาเลือน ราง สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โดยการใช้โปรแกรมขยายจอภาพ (Screen magnification software) เพื่อขยายตัวอักษรและภาพบนหน้าจอได้หลายเท่า และปรับเปลี่ยนสีของข้อมูล หรือเปลี่ยนลักษณะของ Cursor ให้สะดวกในการอ่านสำหรับคนสายตาเลือนรางได้ เราขอแนะนำสองผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมสำหรับคนสายตาเลือนรางแตกต่างกัน

 

โปรแกรมขยายจอภาพ ZoomText

 

 Picture of a touch screen running Windows 8 and ZoomText Picture of the ZoomText boxes
          โปรแกรมขยายจอภาพ ZoomText จากบริษัท Ai squared เป็นโปรแกรมขยายจอภาพที่มีประสิทธิภาพสูงและได้รับความนิยมมาช้านาน ท่านสามารถเลือกระหว่าง ZoomText Magnifier ซึ่งสามารถขยายข้อมูลโดยไม่มีระบบสังเคราะห์เสียง หรือ ZoomText Magnifier / Reader ซึ่งสามารถขยายข้อมูลและออกเสียงไปพร้อมๆ กัน สำหรับบุคคลที่ยังมีการมองเห็นและมีปัญหาการอ่านเพียงเล็กน้อย และไม่ต้องการขยายมากมาย แนะนำให้ใช้ ZoomText Express

 

โปรแกรมขยายจอภาพ Magic

  MAGic screen magnification software showing website about astronomy.

 

           โปรแกรมขยายจอภาพ Magic จากบริษัท Freedom scientific ผู้ผลิตโปรแกรม Jaws for windows ได้พัฒนาโปรแกรม Magic อย่างต่อเนื่อง และคำนึงถึงความต้องการของคนสายตาเลือนราง รวมทั้งคนที่ต้องการใช้โปรแกรมอ่านจอภาพ Jaws ร่วมกับโปรแกรมขยายจอภาพ สามารถขยายข้อมูลได้หลายเท่า เมื่อใช้ Magic ร่วมกับโปรแกรม Jaws การรับรู้ข้อมูลในรูปแบบขยาย และรูปแบบเสียงจะเกิดขึ้นพร้อมกันอย่างราบรื่น

 

เครื่องขยายแบบพกพา RUBY

 RUBY magnifying part of a map.RUBY magnifying part of a map. RUBY XL HD magnifying part of a receipt.
           ปกติแล้วคนสายตาเลือนราง สามารถใช้อุปกรณ์ช่วยในการอ่านหรือการเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยใช้อุปกรณ์ขยายแบบพื้นฐาน เช่น แว่นขยายและกล้องส่องทางไกลเป็นต้นแต่ในกรณีที่คนสายตาเลือนรางต้องการมี อุปกรณ์ช่วยอ่านนอกเหนือจากอุปกรณ์พื้นฐานแล้วสามารถเลือก ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง จากบริษัท Freedom scientific ซึ่งเป็นอุปกรณ์ขยายแบบพกพาระบบอีเลคทรอนิค Ruby สามารถขยายข้อมูลจากหนังสือ สลาก และเอกสารอื่นๆ โดยเลือกขยายตามจำนวนเท่าที่ต้องการเลือกรูปแบบการขยายและ สามารถถ่ายภาพที่อยู่ไกลจากสายตาและนำมาขยายเพื่อการอ่านภายหลังได้

 

อุปกรณ์ขยายภาพแบบตั้งโต๊ะ TOPAZ

TOPAZ video magnifier showing computer screen.Topaz Desktop Video Magnifier.Topaz XL HD Desktop Video Magnifier.

 

อุปกรณ์ขยายภาพแบบตั้งโต๊ะและพกพา ONYX

 

ONYX magnifying a magazineONYX magnifying computer chipONYX magnifying scientific data

 

Quick link: 

 

 

Last Modified: Nov 13, 2014

Hits: 4264